Tư Vấn Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp,500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
29-09-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
28-09-20TT Huế: 360,
Phú Yên: 236
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
461
27-09-20Kon Tum: 535,
Khánh Hòa: 595
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
579
26-09-20Đà Nẵng: 448,
Quảng Ngãi: 859,
Đắc Nông: 464
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
532
25-09-20Gia Lai: 492,
Ninh Thuận: 325
Trúng Ninh Thuận559
24-09-20Bình Định: 805,
Quảng Trị: 108,
Quảng Bình: 067
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
481
23-09-20Đà Nẵng: 734,
Khánh Hòa: 021
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
496
22-09-20Đắc Lắc: 491,
Quảng Nam: 615
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
550
21-09-20TT Huế: 299,
Phú Yên: 018
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
564
20-09-20Kon Tum: 965,
Khánh Hòa: 603
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
469
19-09-20Đà Nẵng: 232,
Quảng Ngãi: 460,
Đắc Nông: 961
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
801
18-09-20Gia Lai: 020,
Ninh Thuận: 575
Trúng Gia Lai710
17-09-20Bình Định: 411,
Quảng Trị: 400,
Quảng Bình: 946
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
422
16-09-20Đà Nẵng: 011,
Khánh Hòa: 624
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
624
15-09-20Đắc Lắc: 298,
Quảng Nam: 613
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
469
14-09-20TT Huế: 132,
Phú Yên: 361
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
508
13-09-20Kon Tum: 663,
Khánh Hòa: 297
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
449
12-09-20Đà Nẵng: 663,
Quảng Ngãi: 294,
Đắc Nông: 409
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
838
11-09-20Gia Lai: 151,
Ninh Thuận: 194
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
547
10-09-20Bình Định: 736,
Quảng Trị: 538,
Quảng Bình: 710
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
525
09-09-20Đà Nẵng: 936,
Khánh Hòa: 920
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
254
08-09-20Đắc Lắc: 116,
Quảng Nam: 929
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
217
07-09-20TT Huế: 129,
Phú Yên: 250
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
519
06-09-20Kon Tum: 281,
Khánh Hòa: 092
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
538
05-09-20Đà Nẵng: 880,
Quảng Ngãi: 256,
Đắc Nông: 200
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
743
04-09-20Gia Lai: 193,
Ninh Thuận: 668
Trúng Ninh Thuận575
03-09-20Bình Định: 643,
Quảng Trị: 760,
Quảng Bình: 517
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
506
02-09-20Đà Nẵng: 514,
Khánh Hòa: 932
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
475
01-09-20Đắc Lắc: 918,
Quảng Nam: 007
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
470
31-08-20TT Huế: 012,
Phú Yên: 008
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
789
30-08-20Kon Tum: 981,
Khánh Hòa: 076
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
401
29-08-20Đà Nẵng: 015,
Quảng Ngãi: 142,
Đắc Nông: 279
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
615