Tư Vấn Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :29-09-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
29-09-20 Đắc Lắc
Quảng Nam
28-09-20TT Huế: 60,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
262
27-09-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 95
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
252
26-09-20Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 59,
Đắc Nông: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
284
25-09-20Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 25
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
230
24-09-20Quảng Bình: 67,
Bình Định: 05,
Quảng Trị: 42
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
239
23-09-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 21
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
228
22-09-20Đắc Lắc: 91,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
226
21-09-20TT Huế: 99,
Phú Yên: 18
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
20-09-20Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 03
Trúng Khánh Hòa241
19-09-20Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 60,
Đắc Nông: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
237
18-09-20Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 44
Trúng Ninh Thuận225
17-09-20Bình Định: 03,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 46
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
246
16-09-20Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 24
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
15-09-20Đắc Lắc: 98,
Quảng Nam: 13
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
253
14-09-20TT Huế: 32,
Phú Yên: 61
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
213
13-09-20Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 97
Trúng Khánh Hòa294
12-09-20Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 09
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
289
11-09-20Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
259
10-09-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 10
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
09-09-20Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 20
Trúng Khánh Hòa248
08-09-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 29
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
273
07-09-20TT Huế: 29,
Phú Yên: 50
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
268
06-09-20Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 92
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
05-09-20Đà Nẵng: 24,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 00
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245
04-09-20Gia Lai: 73,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
03-09-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 60,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
257
02-09-20Đà Nẵng: 14,
Khánh Hòa: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
225
01-09-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 07
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
268
31-08-20TT Huế: 12,
Phú Yên: 08
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
276
30-08-20Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 76
Trúng Khánh Hòa296
29-08-20Đà Nẵng: 15,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
245